Vad händer med mitt avfall?

När vi hämtat ditt hushållsavfall körs det till en omlastningsstation i Gislaved eller Värnamo. Där töms varje fraktion var för sig och mellanlagras i väntan på transport vidare.

EUs avfallshierarki, avfallstrappan, styr i vilken ordning vårt avfall ska tas omhand. Det är bättre ju högre upp i avfallstrappan man håller sig.


Avfallstrappan med deponi, energiutvinning, återvinning, återanvändning och minimera som de fem stegen.

Restavfallet blir elektricitet och fjärrvärme

Restavfall är avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning. Allt som hamnar i påsen för restavfall körs till förbränning för energiåtervinning, antingen till Jönköpings energi eller Ljungby. Det är därför bra om metall, porslin och glas som inte brinner lämnas på återvinningscentralen. Av restavfallet blir det elektricitet och fjärrvärme.

Matavfallet blir biogödsel och biogas

Det insamlade matavfallet transporteras till en biogasanläggning på tekniska verken i Linköping. Materialet förs vidare till en rötningskammare där det rötas. Det är i denna process som biogas uppstår. Det som blir kvar efter processen används sedan som biogödesel till åkermark.

Plast blir möbler och påsar

Av hårda plastförpackningar tillverkas bland annat blomkrukor, delar till fordonsindustrin, byggindustrin, och många andra plastprodukter. Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till 84 000 blomkrukor. Mjuka plastförpackningar återvinns huvudsakligen till nya sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. Ju fler plastförpackningar som återvinns, desto mindre olja behövs i tillverkningen av nya plastprodukter.

Papper blir papper

Pappersfibrer är så starka att de tål att återvinnas fem till sju gånger utan att styrkan försvinner. Använda mjölkpaket och sockerpåsar blir genom återvinningen till nya förpackningar, till exempel pizzakartonger eller pastapaket. När fibrerna sedan är utslitna är de fortfarande ett värdefullt bränsle.

Metall blir nya motordelar

Stål och aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan större kvalitetsförlust. Stålet sorteras bort från aluminiumet bland annat med hjälp av magneter. Vid omsmältning av insamlade stålförpackningar sparas 75 procent av energin som behövs för att framställa stål från järnmalm. Aluminium smälts ned och gjuts till aluminiumtackor som används som ny råvara för till exempelvis motordelar. Metallen kan användas om och om igen och hela 95 procent av energin sparas.

Gammalt glas blir nytt glas

Glas går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. När återvunnet glas används som råvara krävs 20 procent mindre energi jämfört med ny råvara. Cirka 40 procent av det återvinningsbara glaset används för tillverkning av nya flaskor och lika mycket går åt vid tillverkning av byggnadsisolering. Glöm inte bort att sortera ut färgat och ofärgat glas för att det ska kunna gå att återvinna så mycket som möjligt.

Gamla tidningar blir nya tidningar

Pappersfibern kan återvinnas fem till sju gånger innan den är utsliten och förbränns. De insamlade tidningarna skickas vidare till papperbruk där de genomgår en process för att ta bort trycksvärta och bli till massa. Pappersmassan formeras sedan till nytt papper i pappersmaskinen. De blir sedan till nya tidningar och en viss del blir till hushålls- och toalettpapper.

Frågor och svar

Hur ofta töms kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Sopkärl 1, alltså det kärl som innehåller matavfall, restavfall, tidningar och färgat glas töms varannan vecka. Sopkärl 2, det kärl som innehåller pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar töms var fjärde vecka. FNI-kärlen töms med sopbilar som är indelade i fyra fack. De olika kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Avfallet hålls isär och transporteras till en omlastningsstation.

Hur stora är de nya kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, är 112 cm högt, 78 cm brett och 87 cm djupt.

Var ska jag placera mina kärl?

Knapp: Expandera för svar

Dina nya kärl behöver vara placerade så nära körbar väg som möjligt för att underlätta arbetsmiljön för vår personal. I ditt renhållningsabonnemang ingår en dragväg på max tre meter från väg där sopbilen kan stanna. Viktigt att tänka på är att ha en hård yta under kärlen och längs dragvägen, som även behöver vara fri från hinder på tömningsdagen av arbetsmiljöskäl. Viktigt att tänka på är även att kärlen inför tömning behöver vara placerade med handtagen utåt vägen.

Hur mycket utrymme kräver kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Om du placerar kärlen bredvid varandra eller bygger en kärlfålla är det rekommenderade utrymmet två meter brett, en meter djupt och två meter högt. Viktigt att tänka på är att det dragavstånd som ingår i ditt abonnemang är max tre meter. Om du väljer att placera kärlen med mer än tre meters avstånd till hämtningsstället så behöver du köra fram kärlen vid hämtning. 

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.
Vi använder kakor (cookies) på samiljo.se. Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av kakor. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor