Teckningstävling 2023

Den 1 februari till 31 mars anordnar SÅM en teckningstävling för barn upp till 12 år i GGVV på temat Hållbar framtid. Vinnaren får sin teckning på en sopbil! Skicka in ditt bidrag senast den 31 mars.

SÅM tror på en hållbar framtid, att vi tillsam­mans kan göra skillnad. Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveck­ling, samt förbättra förutsättningarna för att ta vår region högre upp i den så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, återanvändning och återvinning.

Syftet med teckningstävlingen är att på ett lustfyllt och roligt sätt väcka intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor hos barn upp till 12 år i GGVV-området. Uppgiften är att rita eller måla en teckning på temat Hållbar framtid. Priset är att få sin teckning publicerad på en sopbil i någon av SÅMs medlemskommuner.

Bidraget skickas senast den 31 mars till:
Teckningstävling
Samverkan Återvinning Miljö
Centralplan 5
568 30 Skillingaryd

Illustration av en sopbil

FULLSTÄNDIGA TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingen riktar sig till barn i GGVV-regionen i förskola (0-5 år), lågstadium (6-9 år) och mellanstadium (10-12 år). Uppgiften är att rita eller måla en teckning på tema Hållbar framtid.

Teckningen ska vara i A3- eller A4-format och målad för hand (även fötter och mun får användas). Ingen kopiering av andra verk får förekomma. På baksidan av teckningen ska följande information finnas med:

  • Vad teckningen föreställer, samt om teckningen har en titel.

  • Konstnärens för- och efternamn, adress, ålder samt telefonnummer eller e-postadress till vårdnadshavare (för kontakt vid eventuell vinst).

Genom att delta i tävlingen godkänner du gällande tävlingsregler samt att SÅM hanterar dina personuppgifter.

Pris

Priset i tävlingen är att få sin teckning publicerad på skyltar på en (1) sopbil i någon av SÅMs medlemskommuner. Totalt utses tre vinnande bidrag som skyltas på tre (3) av SÅMs sopbilar. SÅM avgör vilka sopbilar och i vilka kommuner som uppskyltningen ska ske samt förbehåller sig rätten att beskära eller göra mindre justeringar i de vinnande bilderna för att dessa ska passa skyltformatet. Skyltarna kommer att pryda sopbilarna från maj/juni till oktober 2023. Priset kan inte överlåtas till någon annan eller bytas ut mot kontanter eller andra varor.

SKICKA DITT BIDRAG

Bidragen skickas senast den 31 mars till:
Teckningstävling
Samverkan Återvinning Miljö
Centralplan 5
568 30 Skillingaryd

Vinnarna och bilderna tillsammans med juryns motiveringar presenteras den 17 april på SÅMs hemsida samt i SÅMs sociala medier.

SÅM förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att under år 2023-2024 publicera samtliga inkomna bidrag tillsammans med eventuell titel på konstverket samt förnamn och ålder på konstnären i SÅMs kommunikationskanaler; webb, sociala medier, presentationer och/eller i tryckt material så som exempelvis broschyrer eller skyltar. Bidragen kan komma att bli del av en utställning.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter sparas så länge som de behövs för att administrera tävlingen. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger kommer vi att avidentifiera dem.

 Jury och Vinnare

Juryn, bestående av representanter som SÅM väljer, kommer att välja ut tre vinnande bidrag och beslutet kan ej överklagas. Vid väldigt många inskickade bidrag kan SÅM behöva göra ett första urval innan juryns arbete startar.

Tre vinnare ska utses. Bidragen ska bedömas med hänsyn till tolkning av temat Hållbar framtid samt ålder på konstnären snarare än estetik. De vinnande bidragen ska i möjligaste mån spegla olika åldersgrupper.

Vinnarna kontaktas via e-post eller telefon.