Avfallstaxa 2024

2023-12-20

Inför varje nytt år fattar kommunfullmäktige i SÅM:s fyra medlemskommuner Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo beslut om gemensam avfallstaxa för det kommande året. Nu är avfallstaxan för 2024 klar - inga generella höjningar av taxan görs.

Avfallshanteringen i Sverige är avgiftsfinansierad, inte skattefinansierad. Det betyder att de avgifter som abonnenterna betalar ska täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Kostnaderna utgörs bland annat av kostnader för avfallshämtning, behandlingskostnader för avfallet samt kostnader för återvinningscentraler och administration. Avgifterna regleras i avfallstaxan och justeras inför varje år utifrån beräknade kostnader och planerade investeringar med mera.

Från och med 2024 får kommunerna ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall. För GGVV-kommunerna innebär detta att SÅM, utöver insamlingen av mat- och restavfall, även tar över förpackningsinsamlingen. I samband med årsskiftet tar SÅM även över driften av de obemannade återvinningsstationerna, ÅVS:erna som tidigare finansierats av förpackningsproducenterna genom FTI.

För SÅM innebär det utökade kommunala ansvaret såväl ökade kostnader som intäkter i form av ersättning från förpackningsproducenterna. Därför görs inga generella höjningar i taxan för 2024.

ENSKILDA ABONNEMANG OCH AVGIFTER JUSTERAS

Vissa justeringar gällande enskilda abonnemang och avgifter görs i avfallstaxan 2024. Förändringarna innebär bland annat att abonnemang för blandat mat- och restavfall tas bort samt att en maxtaxa inom auktorisation för insamling av förpackningar hos flerbostadshus införs. Vidare görs en förändring gällande avgifter för felsortering där en stegrande avgift införs. Avfallstaxan finns att ta del av i sin helhet på www.samiljo.se/taxa Länk till annan webbplats..

TAXAN BESTÅR AV EN FAST OCH EN RÖRLIG DEL

Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner har en gemensam avfallstaxa som består av en fast och en rörlig del.

Den fasta avgiften betalas av samtliga abonnenter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, del av administration, information med mera och fördelas efter bedömt nyttjande. Om två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare.

Den rörliga avgiften är beroende av abonnemang och täcker hämtnings- och behandlingskostnader. I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare delar på ett eller flera avfallskärl delar fastighetsinnehavarna på den rörliga avgiften.

Fler nyheter

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.