Överskridet tillstånd för tryckimpregnerat trä

2023-11-30

I samband med tillsyn har det uppdagats att Värnamo återvinningscentral, vid två tillfällen under pandemin år 2020, mellanlagrat större mängd tryckimpregnerat trä än vad anläggningen har tillstånd för. Samverkan Återvinning Miljö, SÅM har därför ålagts att betala en företagsbot.

Enligt svensk lagstiftning måste alla återvinningscentraler ha tillstånd som reglerar vilka typer av avfall som får hanteras och hur stora mängder som får mellanlagras vid ett och samma tillfälle innan vidare transport för materialåtervinning. Tillstånden följs bland annat upp genom en årlig miljörapport, som alla som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet i Sverige är skyldiga att lämna till sin tillsynsmyndighet.

I samband med tillsyn har det uppdagats att Värnamo återvinningscentral vid två tillfällen under pandemin år 2020 överskridit tillståndet för lagring av tryckimpregnerat trä. Anläggningen har tillstånd för att samtidigt maximalt mellanlagra 50 ton tryckimpregnerat trä. Vid de två aktuella tillfällena har 59,3 ton respektive 50,8 ton registrerats.

SÅM har utifrån detta ålagts att betala en företagsbot om 40 000 kronor för otillåten miljöverksamhet. Boten avser att lagringsvolymen överskridits. De överskridna mängderna har inte inneburit miljöskada.

– Det som har inträffat är självklart olyckligt, säger Jonatan Rosenquist, förbundsdirektör på Samverkan Återvinning Miljö, SÅM och fortsätter:

– Under pandemin valde många hushåll att renovera hemma och stora mängder tryckimpregnerat trä kom in till återvinningscentralen på kort tid. Borttransport via entreprenör skedde då inte tillräckligt snabbt.

SÅM arbetar nu med att se över rutiner och har vidtagit åtgärder för att motverka att de tillståndsgivna mängderna tryckimpregnerat trä överskrids igen.


Exteriörbild från Värnamo återvinningscentral

Värnamo återvinningscentral.

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.