insamlat material 2021

2022-02-02

Tillsammans har vi i GGVV-regionen blivit väldigt bra på att sortera vårt avfall.

Förra året hade restavfallet, som går till förbränning, minskat med 82,23 kg per person (!) jämfört med 2018. Minskningen till förbränning motsvarar i princip allt avfall som gick från Värnamo kommun år 2018. En minskning med hela 7 412 ton!

Dessutom har matavfall, förpackningar och tidningar som återvinns ökat. Det positiva med en ökning på förpackningar och matavfall är helt enkelt att de i större utsträckning sorteras rätt och slipper gå till förbränning. Istället hamnar de i rätt fraktioner och kan gå till återvinning där de blir till nya förpackningar, eller biogödsel och biogas för matavfallet.

Nedan följer en jämförelse mellan år 2021 och år 2018 då FNI (Fastighetsnära insamlig) och matavfallsinsamling inte fanns.

hur mycket mer har vi samlat in?

Papper har ökat med 495 ton, det innebär en ökning på 5,6kg per person. Sverige är bäst i världen på att återvinna pappersförpackning, var tredje förpackning i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunnen pappersförpackning. Vid papperstillverkning av returmaterial sparas 15 % av den energin som går åt vid papperstillverkning med ny råvara.

Metall har ökat med 118 ton, det innebär en ökning på 1,3 kg per person. Ett ton ihopsamlade kapsyler motsvarar ungefär den mängd som krävdes för att göra en Volvo V70. Dessutom sparar man stora mängder energi, 95 % för aluminium och 75 % för stål. Metall går att återvinna hur många gånger som helst, därför är det viktigt att vi sorterar det rätt.

Plast har ökat med 399 ton, det innebär en ökning på 4,5 kg per person. Ett ton plastförpackningar motsvarar drygt 1 000 l olja som vi inte behöver använda tack vare att vi källsorterar våra plastförpackningar.

Glas har ökat med 242 ton, det innebär en ökning på 2,7 kg per person. En större glasflaska väger ungefär 500 gram, vilket motsvarar ungefär 485 000 glasförpackningar. Det som är så bra med glas är att det kan återvinnas hur många gånger som helst, vilket gör det extra viktigt att de hamnar i rätt fraktion. Statistiken kring insamlingen av glas är än så länge uppskattad då inte alla siffror kommit in och den kan komma att ändras.

Returpapper har ökat med 160 ton, det innebär en ökning på 1,8 kg per person. För att tillverka ett ton tidningar krävs ungefär 14 normalstora träd. Vår ökade insamling i GGVV-regionen sparar 2 250 träd.

Under 2021 har vi samlat in 3 412 ton matavfall. Det motsvarar ca 256 000 kg biogas. På det skulle en lastbil som förbrukar 5,5 kg/mil kunna köra 46 000 mil, eller 11,5 varv runt jorden. Restprodukten efter biogastillverkningen, blir biogödsel som kan läggas på KRAV-märkta gårdar där det ersätter handelsgödsel.

Minimerat vårt avfall

Den stora positiva förbättringen är att vi i GGVV-regionen har blivit bättre på att minimera vårt avfall. Vilket betyder att vi helt enkelt inte hade lika mycket avfall under 2021, som vi hade under 2018. Totalt blev det under 2021 en minskning med över 2 000 ton avfall i våra sopkärl, containrar, underjordsbehållare och på återvinningsstationerna, jämfört med 2018.