AVFALLSTAXA 2022

Den 1 januari trädde 2022 års avfallstaxa i kraft. Taxan är gemensam för Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner och är antagen av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Avfallstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften, som betalas för alla bebyggda fastigheter, finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information med mera.

Den rörliga avgiften beror på vilket abonnemang och kärl du har valt och täcker kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader.

När två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen eller SÅM inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor.

Avfallstaxan är miljöstyrd

Avfallstaxan är även miljöstyrd vilket innebär att det billigaste abonnemangsalternativet är det som bäst gynnar vår miljö.

Här kan du ta del av de fullständiga taxedokumenten för respektive kommun.