Taxor och abonnemangsalternativ

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen eller SÅM inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor. Avgifterna regleras i kommunens avfallsstaxa. Taxan beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun är numera uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fast avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, admininstration information med mera. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och ska täcka kärl-, hämtning- och behandlingskostnader.


NU INFÖR VI UTSORTERING AV MATAVFALL FÖR FLERBOSTÄDER OCH VERKSAMHETER

Du har möjlighet att välja om du vill byta abonnemang till "utsortering av matavfall" och få en lägre kostnad eller om du vill behålla det abonnemang ditt fastighetsbestånd idag är anslutet till, som nu heter "blandat mat- och restavfall".

Vi på SÅM kommer att kontakta dig och hjälpa dig med ditt abonnemangsval. I och med införandet av utsorteringen av matavfall justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Det innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är "utsortering av matavfall".

Säsongsbetonade verksamheter ska kontakta SÅM inför säsongens uppstart varvid SÅM startar ett vanligt abonnemang (fast och rörlig avgift) efter övernskommet datum. Inför säsongen avslut ska verksamheten åter kontakta SÅM varvid abonnemanget avslutas.


RÄKNEEXEMPEL: FLERBOSTADSHUS, 15 lägenheter

UTSORTERING AV MATAVFALL, TÖMNING VARJE VECKA (52 GGR/ÅR)

Fast lägenhetsavgift

Matavfall 2 st 140 L kärl

Restavfall 2 st 370 L kärl, 1 st 190 L kärl

Årsavgift totalt

Avgift per lägenhet

15 x 579 kr

2 x 915 kr

2 x 4493 kr + 1 x 2257 kr

21758 kr

1451 kr


BLANDAT MAT- OCH RESTAVFALL, TÖMNING VARJE VECKA (52 GGR/ÅR)

Fast lägenhetsavgift

3 st 370 L kärl blandat mat- och restavfall

Årsavgift totalt

Avgift per lägenhet

15 x 579 kr

3 x 6843 kr

29214 kr

1948 kr


Abonnemangalternativ

Dina abonnemangsalternativ: Flerbostadshus och verksamheter i Vaggeryds kommun

Knapp: Expandera för svar

Renhållningstaxan i Vaggeryds kommun är uppdelad i tre olika delar.

Grundavgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m.

Tömningsavgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och ska täcka kärl-, och hämtningskostnader. Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

Avgift per lämnat kilo baseras på antalet kilo avfall i kärlet vid tömningen, vilket finansierar behandlingen av det insamlade avfallet.

Samtliga priser är inklusive moms.

sopkärl

TÖMNING VARJE VECKA (52 GGR/ÅR)

Kärlstorlek (liter)

Grundavgift

Tömningsavgift

Årsavgift totalt

Avgift per lämnat kilo (kr)

190

646

1 942

2 588

2,16

240

646

2 308

2 954

2,16

370

1 587

3 412

4 999

2,16

660

2 844

5 663

8 507

2,16

TÖMNING VARANNAN VECKA (26 GGR/ÅR)

Kärlstorlek (liter)

Grundavgift

Tömningsavgift

Årsavgift totalt

Avgift per lämnat kilo (kr)

190

646

1 942

2 588

2,16

240

646

2 308

2 954

2,16

370

1 587

3 412

4 999

2,16

660

2 844

5 663

8 507

2,16

TÖMNING VAR FJÄRDE VECKA (13 GGR/ÅR)

Kärlstorlek (liter)

Grundavgift

Tömningsavgift

Årsavgift totalt

Avgift per lämnat kilo (kr)

190

646

1 942

2 588

2,16

240

646

2 308

2 954

2,16

370

1 587

3 412

4 999

2,16

660

2 844

5 663

8 507

2,16

CONTAINER

TÖMNING VARJE VECKA (52 GGR/ÅR)

Container (m3)

Hyra (kr/år)

Tömningsavgift

Årsavgift totalt

Avgift per lämnat kilo (kr)

2

4 799

13 671

18 470

2,16

4

5 456

18 469

23 925

2,16

8

6 836

20 507

27 343

2,16

TÖMNING VAR FJÄRDE VECKA (13 GGR/ÅR)

Container (m3)

Hyra (kr/år)

Tömningsavgift

Årsavgift totalt

Avgift per lämnat kilo (kr)

4

5 456

4 613

10 069

2,16

TÖMNING 20 GGR UNDER PERIODEN MAJ-SEPTEMBER

Container (m3)

Hyra (kr/år)

Tömningsavgift

Årsavgift totalt

Avgift per lämnat kilo (kr)

4

5 456

6 705

12 161

2,16

Molok

TÖMNING VARANNAN VECKA (26 GGR/ÅR)

Container (m3)

Hyra (kr/år)

Tömningsavgift

Årsavgift totalt

Avgift per lämnat kilo (kr)

Upp till 5

7 584

10 845

18 429

2,16

Dina abonnemangsalternativ: Flerbostadshus och verksamheter i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun

Knapp: Expandera för svar

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun är numera uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och ska täcka kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader. Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

I och med införandet av FNI justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Detta innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är utsortering av matavfall.

Storleken på den fasta avgiften skiljer sig mellan flerbostadshus och verksamheter, medan tilläggsavgifter och rörliga avgifter är desamma för både flerbostadshus och verksamheter.

Samtliga priser är inklusive moms.

FAST AVGIFT

FLERBOSTADSHUS

Flerbostadshus, per lägenhet

579 kr

Korridorboende, per lägenhet

291 kr

VERKSAMHETER

För verksamheter tas fast avgift ut per behållare och töming. Verksamheters matavfallsbehållare omfattas inte av fast avgift.

Verksamhet med kärl, kr per kärl och tömning

25 kr

Verksamhet med container/djupbehållare, kr per behållare och tömning

104 kr

TILLÄGGSAVGIFTER

Placering av kärl längre in på tomt än 3 meter från farbar väg, kan godkännas för flerbostadshus och verksamheter om förutsättningarna uppfyller krav enlig gällande föreskrifter och om arbetsmiljökrav uppfylls. Flerbostadshus och verksamheter som deltar i matavfallsinsamlingen betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärlen under förutsättning att de står på samma ställe som kärl för restavfall.

Avstånd

Avgift per kärl och år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

3,1-10 meter

520 kr

1 040 kr

2 080 kr

10,1-20 meter

1 040 kr

2 080 kr

4 160 kr

20,1-30 meter

1 560 kr

3 120 kr

6 240 kr

30,1-40 meter

2 080 kr

4 160 kr

8 320 kr

40,1-50 meter

2 600 kr

5 200 kr

10 400 kr


1. SORTERA MATAVFALL

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande utsorterat matavfall:

Kärlstorlek matavfall

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

140 liter

416 kr

915 kr

1986 kr


Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande restavfall:

Kärlstorlek Restavfall

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

140 liter

707 kr

1 550 kr

Erbjuds inte

190 liter

1 030 kr

2 257 kr

Erbjuds inte

370 liter

2 038 kr

4 493 kr

9 797 kr

660 liter

3 640 kr

8 018 kr

17 482 kr

 
2. BLANDAT MAT- OCH RESTAVFALL

Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall:

Kärlstorlek

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

190 liter

1 560 kr

3 432 kr

7 488 kr

370 liter

3 110 kr

6 843 kr

14 924 kr

660 liter

5 543 kr

12 199 kr

26 614 kr3. DJUPBEHÅLLARE

Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- och resteavfall. Behandlingsavgift tillkommer. Behållarhyra tillkommer i de fall behållaren ägs av SÅM.


Storlek

Avgift per år


1 ggr / 14:e dag

1 ggr / vecka

Restavfall eller blandat mat- och restavfall, upp till 5 m3

13 260 kr

29 170 kr

Matavfall, upp till 3 m3

10 500 kr

23 100 kr


Behandlingsavgift Djupbehållare

Behandlingsavgift debiteras per ton avfall:

Avfallsslag

Avgift per ton

Restavfall

1 000 kr

Matavfall

500 kr

Blandat mat- och restavfall

1 500 kr


4. HUSHÅLLSAVFALL I CONTAINER

Rörlig avgift vid tömning av container innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer.

Volym m3

Årshyra

Avgift per år1 ggr / 14:e dag

1 ggr / vecka

Upp till 4

4 000 kr

14 100 kr

31 020 kr

4,1-8

6 000 kr

14 100 kr

31 020 kr


Behandlingavgift debiteras per ton avfall

Avfallslag

Avgift per ton

Restavfall

1 000 kr

Matavfall

500 kr

Blandat mat- och restavfall

1 500 kr


Renhållningstaxa 2020: Vaggeryd kommun

Knapp: Expandera för svar

För att ta del av fullständigt taxedokument för Vaggeryds kommun, klicka på länken nedan

Taxedokument Vaggeryds kommunPDF

Renhållningstaxa 2020: Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner

Knapp: Expandera för svar

För att ta del av fullständigt taxedokument för Gislaved, Gnosjö eller Värnamo kommun, klicka på aktuell länk nedan.

Taxedokument Gislaveds kommunPDF
Taxedokument Gnosjö kommunPDF
Taxedokument Värnamo kommunPDF

Frågor och svar gällande fakturering

Jag får inte beloppet på min faktura att stämma, vad har hänt?

Knapp: Expandera för svar

Om beloppet på din faktura inte verkar stämma, vänligen kontrollera att abonnemangsform, storlek på kärl och hämtningsintervall är korrekt. Notera även att den faktura du nu fått avser tre månader. Kanske har du tidigare fått fakturan med annat intervall, och att beloppet därför är högre än vanligt. Observera även att det nu är 2020 års taxor som gäller, vilket kan innebära att din faktura har ett annat belopp än det tidigare haft. Det har dessutom uppstått en del missförstånd då våra fakturor specificeras inklusive moms. Om beloppet på din faktura ändå inte verkar stämma, vänligen kontakta oss. 

Vad är autogiro och hur fungerar det?

Knapp: Expandera för svar

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto. Autogiro innebär att du som kontoinnehavare ger oss på SÅM rätt att dra pengar från ditt konto för betalning av aktuell faktura på aktuellt förfallodatum.

Har du autogiro så får du i samband med fakturautskicket en makulerad pappersfaktura skickad till dig med information om att aktuellt belopp kommer att dras automatiskt från ditt konto.

Varför finns inte momsen specificerad på era fakturor?

Knapp: Expandera för svar

Tyvärr har det momsen fallit bort på en del av våra fakturor. Detta beror på en miss i vårt verksamhetssystem. Det hela kommer att korrigeras till nästkommande fakturering, men om du önskar en ny faktura med momsen specificerad, vänligen kontakta oss.

Varför har jag fått en fast avgift på min faktura?

Knapp: Expandera för svar

Den fasta avgiften betalas av samtliga abonnenter. Den fasta avgiften finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, del av administration, information m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang  och kärl du valt och ska täcka hämtnings- och behandlingskostnader. 

Då två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare. Detta innebär även att det i ett flerbostadshus utgår en fast avgift per lägenhet.

Vad är autogiro och hur fungerar det?

Knapp: Expandera för svar

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto. Autogiro innebär att du som kontoinnehavare ger oss på SÅM rätt att dra pengar från ditt konto för betalning av aktuell faktura på aktuellt förfallodatum.

Har du autogiro så får du i samband med fakturautskicket en makulerad pappersfaktura skickad till dig med information om att aktuellt belopp kommer att dras automatiskt från ditt konto.

Frågor och svar gällande e-faktura

Vad är e-faktura och hur fungerar det?

Knapp: Expandera för svar

En elektronisk faktura (e-faktura) skickas till dig via din internetbank vid samma tidpunkt som du skulle ha fått din pappersfaktura. Fakturan kan du titta på i internetbanken och den kommer att se ut precis som en pappersfaktura. Alla uppgifter är ifyllda på e-fakturan när du får den, men du kan ändra belopp och betalningsdag. Du får dock inte längre någon faktura på papper från oss.

Väljer du e-faktura så kan du hålla koll på dina fakturor via din internetbank. Många banker erbjuder även tilläggstjänster exempelvis att få ett meddelande via e-post eller sms varje gång du fått en ny e-faktura.

När du har godkänt din e-faktura hos din internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen. Om du missar att betala din e-faktura på förfallodagen får du en påminnelse per post, på samma sätt som gäller för pappersfakturor.

Hur skaffar jag e-faktura?

Knapp: Expandera för svar

Du anmäler att du vill ha e-faktura via din internetbank. När du genomfört en betalning till oss på SÅM så får du automatiskt en fråga om du nästa gång istället vill ha fakturan elektroniskt. Du kan även söka efter oss som e-fakturamottagare på din internetbank och anmäla dig.

Kan även företag få fakturan digitalt?

Knapp: Expandera för svar

Vi har ännu inte fått igång funktionen för att skicka e-faktura till företag, men vi arbetar för att kunna erbjuda detta så snart som möjligt.

Jag har anmält mig till e-faktura, varför syns det inte i min internetbank?

Knapp: Expandera för svar

Om du precis anmält dig som e-fakturakund så kommer detta inte att synas i din internetbank förrän nästa faktura kommer. Men om du gjort en anmälan och fått en bekräftelse via mail så är du registrerad och din nästa faktura kommer att komma digitalt.

Kan man få e-faktura oavsett vilken bank man har?

Knapp: Expandera för svar

De flesta banker kan erbjuda e-fakturatjänst, dock inte alla. De banker som stödjer e-faktura är: Nordea, Swedbank och Sparbankerna, Danske Bank, Handelsbanken, ICA banken, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd och Ålandsbanken.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om e-faktura?

Knapp: Expandera för svar

Har du frågor om betalningen, kontakta din internetbank.
Har du generella frågor om e-faktura så hittar du svar på vanliga frågor här ovan.
Har du frågor om innehållet i e-fakturan, hör av dig till vårt kontaktcenter.

Frågor och svar gällande autogiro

Vad är autogiro och hur fungerar det?

Knapp: Expandera för svar

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto. Autogiro innebär att du som kontoinnehavare ger oss på SÅM rätt att dra pengar från ditt konto för betalning av aktuell faktura på aktuellt förfallodatum.

Har du autogiro så får du i samband med fakturautskicket en makulerad pappersfaktura skickad till dig med information om att aktuellt belopp kommer att dras automatiskt från ditt konto.

Om du vill slippa pappersutskicket och ändå önskar att betalningen ska ske per automatik så kan du hos de flesta internetbanker välja e-faktura med automatisk betalning. Detta innebär att betalningen dras automatiskt på aktuellt förfallodatum, men du får fortfarande en faktura skickad elektroniskt till din internetbank. Se mer info under frågor och svar e-faktura ovan.

Hur skaffar jag autogiro?

Knapp: Expandera för svar

För att teckna autogiro behöver du antingen ansöka via din internetbank, alternativt fylla i en blankett som du undertecknar och skickar in till oss. Du hittar blanketten för nedladdning här. För att tjänsten ska komma igång behöver också banken godkänna att det konto du angett får användas för autogiro och vi som betalningsmottagare ska godkänna dig som användare av autogiro. Autogirotjänsten administreras via företaget Bankgirot.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om autogiro?

Knapp: Expandera för svar

Har du generella frågor om autogiro så hittar ytterligare information här ovan.
Har du frågor om innehållet i fakturan, hör av dig till vårt kontaktcenter.

Vad är autogiro och hur fungerar det?

Knapp: Expandera för svar

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto. Autogiro innebär att du som kontoinnehavare ger oss på SÅM rätt att dra pengar från ditt konto för betalning av aktuell faktura på aktuellt förfallodatum.

Har du autogiro så får du i samband med fakturautskicket en makulerad pappersfaktura skickad till dig med information om att aktuellt belopp kommer att dras automatiskt från ditt konto.

Just nu har vi många som ringer till oss. Vi tar gärna emot dina frågor via e-post. Mejla kontakt@samiljo.se så hjälper vi dig!
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.