Kontakt

Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på vanligt förekommande frågor. Skulle du trots allt inte få svar på din fråga här så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Frågor och svar

Saknar du din faktura?

Om du vanligtvis faktureras för din renhållning månadsvis så har du kanske noterat att du inte fått någon faktura i januari. Detta beror på att vi på SÅM kommer att ha kvartalsfakturering, du kommer alltså att faktureras var tredje månad. Vi arbetar just nu med förberedelser för vår första fakturering, och du kommer att få din första faktura från oss senast under mars månad. Tillsammans med denna faktura får du även ett brev som beskriver mer hur våra faktureringsrutiner kommer att se ut.

Hur skaffar jag autogiro eller e-faktura?

Du kommer självklart kunna betala din renhållningsfaktura via autogiro eller e-faktura framöver. Tyvärr så kommer du att behöva ansöka om autogiro på nytt, och detta kan göras först efter att du fått din första faktura från oss. Detta beror på att du behöver ha ett kundnummer hos oss, vilket du får i och med första faktureringen. Samma sak gäller för e-faktura. Samtliga abonnenter kommer alltså att få sin första faktura från oss hemskickad i brevlådan. Med denna faktura kommer också ytterligare information om hur du går till väga för att skaffa autogiro eller e-faktura.

Kan jag dela kärl med någon närboende?

Närboende fastighetsinnehavare med samma typ av abonnemang kan få rätt att använda gemensamt kärl för sitt hushållsavfall. Vid delat kärl utgår fast avgift för respektive fastighetsinnehavare samt rörlig avgift för behållaren. Andel avfall ska uppgå till 100%.

Kommer min taxa att höjas?

Avfallstaxorna är kommunspecifika, en revidering av taxorna sker årligen, och beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Taxorna kan alltså skilja sig en del mellan de olika kommunerna.

Ett nytt system för avfallshantering (fyrfackssystemet) är beslutat och kommer att införas successivt i de olika kommunerna. Detta kommer att innebära en taxehöjning. Denna höjning genomförs dock inte förrän det nya systemet är infört.Planen är att Gislaved och Gnosjö kommuner ska införa systemet under slutet av 2018, Värnamo kommun under 2019 och Vaggeryds kommun år 2021.

För 2018 års taxor gäller följande:

Gislaveds och Gnosjö kommuner: Taxan är från och med årsskiftet förändrad till en fast och en rörlig del, vilket kan medföra vissa taxeförändringar för en del hushåll. Detta har dock inte med införandet av det nya systemet för avfallshantering att göra. Den nya taxa som avser det så kallade fyrfackssystemet, börjar gälla först i samband med införandet av detta. Införandet beräknas till slutet av 2018, exakt startdatum är i dagsläget oklart, men ytterligare information kommer att komma i god tid innan införande.

Vaggeryds kommun: Taxan sänktes i och med årsskiftet med ca 7%. Införandet av fyrfackssystemet är inte aktuellt under 2018, planen är att införa detta nya system under år 2021.

Värnamo kommun: En så kallad indexhöjning av taxan (ca 3%) genomfördes i och med årsskiftet. Införandet av fyrfackssystemet är inte aktuellt under 2018, planen är att införa detta system under år 2019. 

När börjar den nya taxan gälla?

Den nya taxan börjar gälla 1 januari 2019. Har du valt FNI börjar du betala den taxan när du får dina kärl.

Varför kommunalförbund?

Syftet med ett gemensamt förbund är främst att öka servicegraden till dig som medborgare, samt att bidra till en god miljö genom att utveckla en långsiktigt hållbar verksamhet. Enligt EU-direktiv ska avfall hanteras enligt den så kallade avfallstrappan, som består av fem steg, där det översta steget är det som ger minst påverkan på vår miljö. Genom att samarbeta kring hantering, sortering, behandling och transporter av hushållsavfall förbättras förutsättningarna för oss i GGVV-området att ta oss högre upp i avfallstrappan. Samarbetet ger oss även storskalighetsfördelar som hjälper oss att hålla nere kostnader, samt större resurser som säkerställer att avfallsverksamheten uppfyller ställda krav och målsättningar.

Kommer jag att få nya soptunnor?

På sikt kommer ett nytt avfallssystem att införas i samtliga GGVV-kommuner som kommer att innebära att alla som väljer det nya systemet kommer att få nya sopkärl. Ytterligare information om detta kommer att komma i god tid innan införandet.

Vad är SÅM?

SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö, och är ett kommunalförbund som gemensamt bildats av Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Den 1 januari 2018 togs det kommunala ansvaret för insamling och hantering av hushållsavfall över av oss på SÅM, och det är numera oss du ska kontakta i frågor som rör avfallshantering och återvinningscentraler.

Planerad inkörning under denna vecka har inte kunnat utföras enligt plan då vår entreprenör i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun just nu inte klarar att fullfölja sitt uppdrag. Vi kan i dagsläget inte säga när tömning kommer att ske, men låt kärlen stå ute, så tömmer vi så snart vi kan!! Vi beklagar den uppkomna situationen.