Fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling

Införandet av fastighetsnära insamling är nu i full gång. Du som bor i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun och har valt att ansluta dig till FNI kommer under våren att få ditt sopkärl utbytt till två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. När dina nya kärl levereras innehåller de även en box för insamling av batterier, ljuskällor och småelektronik, en speciell behållare för matavfall samt påsar till denna. I startpaketet får du även en sopsorteringsguide där du smidigt kan se vilket avfall som ska slängas i vilket fack, samt en kupong som kan användas för att hämta ut en plastminimizer på din närmaste återvinningscentral. Dina nya kärl är redo att användas så snart du fått dem. Glöm inte att dina nya kärl ska stå med de stora hjulen utåt gatan.

I samband med att dina nya kärl körs ut hämtas även ditt gamla kärl in. Det är antagligen inte samma dag som du har tömning, utan kan ske vid ett senare tillfälle. Ha ditt gamla kärl synligt så det blir lätt att hämta det. De gamla kärlen kommer sedan att återanvändas eller återvinnas och bli nya plastprodukter.

I och med införandet av FNI byter vi även sophämtningsentreprenör till Nordisk Återvinning. Du kommer även att få nya sophämtningsdagar, om du inte redan fått brev angående detta så kommer det i din brevlåda inom kort. Du kan även se dina tömningsdagar under sophämtning.

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna vi stöter på. Denna sida uppdateras löpande med fler frågor och svar.

Varför ska vi byta system?

Fokus på avfallshantering har under senare tid ökat både internationellt och nationellt, vilket även innebär att kraven på kommunerna ökar. De miljömål som finns upprättade på både nationell och EU-nivå talar om att vi måste bli bättre på att ta hand om vårt matavfall. Ett etappmål som Sveriges riksdag beslutat om gäller att insatser ska vidtas så att minst 50 procent av matavfallet sorteras ut senast år 2018. Dessutom säger avfallsförordningen att returpapper och förpackningar ska sorteras ut ur övrigt hushållsavfall. Med FNI blir det lätt att göra rätt.

Avfallsverksamheten behöver utvecklas och det insamlingssystem som vi har idag inom GGVV måste förändras. Våra politiker har därför beslutat att införa FNI, vilket innebär att vi i vår region på ett konkret sätt kommer att kunna vara med och bidra för att uppnå uppsatta miljömål. 

Vad är det som förändras?

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus som väljer att ansluta sig till fastighetsnära insamling (FNI) kommer att få två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. I systemet ingår även en box för insamling av batterier, glödlampor och småelektronik.

I samband med införandet kommer du dessutom att få en speciell behållare för matavfall samt påsar för denna. Behållaren placerar du förslagsvis under diskbänken hemma för att smidigt kunna sortera ut ditt matavfall från övriga hushållssopor. Genom att sortera ut matavfallet kan vi ta tillvara på detta för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift. 

I och med FNI behöver du heller inte längre mellanlagra returpapper, förpackningar, förbrukade glödlampor etc. i ditt hem innan du kör iväg det till en återvinningsstation respektive återvinningscentral. Du sorterar istället avfallet direkt i dina avfallskärl och får detta hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Erfarenheten från kommuner som tidigare infört detta system är att servicen varit uppskattad, samt att andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt.

Hur stora är de nya kärlen?

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, och är alltså indelat i fyra olika fack. Konceptet består av två kärl och en elektronikbox, totalt elva avfallsslag. Måtten på ett FNI-kärl är: höjd 112 cm, bredd 78 cm, djup 87 cm.  Byggmåttet på bredden för ett kärl blir ca 80 cm. Placerar du de två kärlen sida vid sida blir de tillsammans ca 160 cm. Om du planerar bygga en kärlfålla så finns det vissa saker du behöver tänka på. Läs mer om kärlen och placering här.

När ska det nya systemet införas?

Införandet av FNI kommer att ske succesivt i de olika kommunerna. Gislaved och Gnosjö kommun är först ut med införande under februari 2019. För Värnamo kommun är det april 2019 som gäller, och i Vaggeryds kommun planeras införandet till år 2021. 

När och hur gör man sitt abonnemangsval?

Samtliga ägare till en- och tvåfamiljshus samt fritidshus i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun kommer under oktober 2018 att få ett brev hemskickat med instruktioner om hur man genomför sitt abonnemangsval. Observerat att om du inte gör något val så kommer du automatiskt att bli ansluten til FNI.Invånare i Vaggeryds kommun kommer att få göra sitt abonnemangsval under år 2020.

Kommer alla fastigheter att erbjudas FNI?

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus kommer att erbjudas FNI. Boende i flerfamiljsbostäder samt verksamheter kommer i första skedet enbart att erbjudas utsortering av matavfall. Vad gäller flerfamiljshus så är det din fastighetsägare som beslutar huruvida ni ska ansluta er till matavfallsinsamling eller inte. Separat information gällande matavfallsinsamling kommer att skickas ut till verksamheter och fastighetsägare för flerfamiljshus.

Varför ska jag välja FNI?

- Du är med och bidrar till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser.

- Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift.

- Du slipper mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor, batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera detta direkt i dina avfallskärl och få det hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Vad kommer det att kosta för mig som abonnent?

Renhållningstaxan för 2019 är ännu inte beslutad, men du kommer att få mer information innan det är dags för dig att göra ditt abonnemangsval.

Är man tvungen att byta system?

Det är frivilligt att ansluta sig till FNI, en taxan kommer att vara miljöstyrd, vilket innebär att FNI kommer att vara det billigaste abonnemangsalternativet.

Kommer återvinningsstationerna att försvinna när FNI införs?

Det är FTI - Förpacknings- och tidiningsinsamlingen AB som äger och ansvarar för de återvinningsstationer som finns i GGVV-kommunerna. Det är möjligt att antalet stationer kommer att glesas ut om behovet minskar, men det besked FTI har gett är att så länge det finns material i containrarna så kommer återvinningsstationerna att finnas kvar.

Hur håller man isär soporna i sopbilen?

FNI-kärlen kommer att tömmas med sopbilar som är indelade i fyra fack. De olika kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Avfallet hålls isär och transporteras till en omlastningsstation. Här kan du se hur tömning av ett fyrfackskärl går till.

FNI-kärlen kommer att tömmas med sopbilar som är indelade i fyra fack. De olika kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Avfallet hålls alltså isär och transporteras sedan till en omlastningsstation, där det mellanlagras i väntan på transport vidare.De återvinningsbara materialslagen körs sedan till återvinning. Glas tas till glasåtervinning, metallförpackningar blir nya metallprodukter, plastförpackningar blir nya plastprodukter, tidningar blir nya tidningar eller andra pappersprodukter och kartong blir nya pappersprodukter. Restavfallet körs till förbränning och energiutvinning, och matavfallet transporteras till en biogasanläggning där det genom rötning omvandlas till fordonsgas och biogödsel.

Genom fastighetsnära insamling kan dels vi ta tillvara på matavfallet, dels se till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser och på sikt en framtid som håller länge!

Se svar på vanliga frågor här, eller läs mer i vår FNI-broschyrPDF, som även kommer i din brevlåda under vecka 41. 

You can find information about the coming waste disposal system in English herePDF.

Planerad inkörning under denna vecka har inte kunnat utföras enligt plan då vår entreprenör i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun just nu inte klarar att fullfölja sitt uppdrag. Vi kan i dagsläget inte säga när tömning kommer att ske, men låt kärlen stå ute, så tömmer vi så snart vi kan!! Vi beklagar den uppkomna situationen.